Regulamin

Regulamin korzystania z Aplikacji Pitu Pitu dla Użytkownika

Postanowienia ogólne

§1

 1. Pitu Pitu sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B (dalej “Usługodawca”) udostępnia oprogramowanie do zainstalowania w smartfonach (dalej “Aplikacja”), za pomocą którego Usługodawca będzie świadczył usługę elektroniczną (dalej “Usługa”).
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie z Usługi (zwanej dalej “Licencją”) oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (dalej “Regulamin”).
 3. Przez Użytkownika Usługi rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która w charakterze konsumenta zainstalowała i uruchomiła Aplikację.

Warunki i zakres korzystania z Usługi

§2

 1. Z chwilą instalacji następuje zawarcie przez Użytkownika i Usługodawcę umowy o korzystanie z Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie Usługodawcy w ramach Usługi polega na umożliwieniu korespondencji handlowej Usługodawcy oraz przedsiębiorców współpracujących z Usługodawcą (dalej: “Partnerzy”) oraz wglądu w informację handlową rozpowszechnianą przez Partnerów.
 3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika odbywa się poprzez Aplikację obsługiwaną przez Użytkownika na smartfonie i na polega na:
  1. przeglądaniu ofert sprzedaży towarów lub usług konsumenckich, zamieszczanych przez Partnerów i Usługodawcę,
  2. prowadzenia korespondencji handlowej z Partnerami za pośrednictwem udostępnionych w Usłudze kanałów komunikacji,
  3. dokonywaniu transakcji handlowych z Partnerami przy użyciu dostępnych w Usłudze funkcjonalności i na warunkach proponowanych przez Partnerów.
 4. Odpowiedzialność za treść rozpowszechnianej informacji handlowej ponosi Partner. Usługodawca może być pociągnięte do odpowiedzialności tylko w zakresie szkód wyrządzonych przez siebie z winy umyślnej lub z niedochowania należytej staranności. w szczególności Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnera w tym za stosowane przez Partnera praktyki rynkowe.
 5. Rejestracja Użytkownika może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych przekazanych podczas rejestracji, na automatyczne przekazywanie Usługodawcy danych lokalizacyjnych niezbędnych do świadczenia Usługi oraz na otrzymywanie od Partnera informacji handlowej.
 6. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą i zgłaszać reklamacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy bądź elektronicznej na adres hej@pitupitu.info.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Licencja

§3

 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej Licencji zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na poniższych polach eksploatacji, tj.:
  1. używania, instalowania Aplikacji na smartfonie Użytkownika i dokonywania aktualizacji w przypadku wprowadzenia jej przez Usługodawcę.
  2. korzystania z Aplikacji wyłącznie w celu połączenia się z Usługą.
 3. W pozostałym zakresie prawa własności intelektualnej do Aplikacji pozostają po stronie Usługodawcy.

Ochrona danych osobowych i zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

§5

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podanych w toku rejestracji Użytkownika oraz wprowadzanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w toku korzystania z Usługi.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 3. Usługodawca może przechowywać w smartfonie Użytkownika pliki tekstowe (tzw. cookies), których funkcją jest monitorowanie aktywności Użytkownika w Usłudze i które Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć.
 4. Za odrębną zgodą Użytkownika Usługodawcy może przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z Usługi przez Użytkownika, w celu doskonalenia i rozwijania Usługi oraz oferowania usług dodatkowych.
 5. Dane mogą być przetwarzane jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Użytkownik ma możliwość wglądu, zmiany i usunięcia danych po zgłoszeniu prośby pocztą elektroniczną na adres hej@pitupitu.info.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i treść danych oraz wypowiedzi przesyłanych do Usługi. Niedozwolone jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.

Rozwiązanie Umowy i postanowienia końcowe

§6

 1. Usługodawca nie przewiduje minimalnego okresu, na który może być zawarta umowa o korzystanie z Usługi. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca może bez wskazania przyczyn wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi, z zachowaniem terminu tygodniowego. z ważnych powodów, umowa może być wypowiedziana natychmiast.
 3. Zaprzestanie korzystania z Usługi przez Użytkownika nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Usługi poprzez przesłanie oświadczenia na adres hej@pitupitu.info.
 5. Stosunki prawne związane wynikłe na tle korzystania z Usługi podlegają prawu polskiemu.
 6. Zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.pitupitu.info.